User Tools

Site Tools


pl:linux_kernel

Najnowsze jądro Linux

Sparky jest domyślnie dostarczany z Debianowym jądrem Linux, lecz dostępna jest również najnowsza stabilna wersja jądra systemu Linux z repozytorium Sparky „unstable”.

Aby zainstalować najnowsze Sparkowe jądro Linux, aktywuj repozytorium Sparky “unstable”.

Następnie zaktualizuj listę pakietów:

 sudo apt-get update

Następnie zainstaluj meta pakiet, który pobierze i zainstaluje Sparkowy kernel.

amd64:

 sudo apt-get install linux-image-sparky-amd64

686-pae:

 sudo apt-get install linux-image-sparky-686-pae

Nagłówki (headers) jądra Linux mogą byc zainstalowane również za pośrednictwem meta pakietów.

amd64:

 sudo apt-get install linux-headers-sparky-amd64

686-pae:

 sudo apt-get install linux-headers-sparky-686-pae
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/linux_kernel.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)