User Tools

Site Tools


pl:upgrade_higher_release

This is an old revision of the document!


Aktualizacja do wyższej wersji

Możliwa jest aktualizacja obecnej instalacji Sparky z wersji niższej do wyższej.

Począwszy od marca 2020, Sparky używa nazw gałęzi w repozytoriach co pozwala na uproszczenie samego procesu aktualizacji.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/upgrade_higher_release.1620134771.txt.gz · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1