User Tools

Site Tools


pl:monitor_resolution

Jak ręcznie ustawić rozdzielczość monitora

Sposób ręczny

1. Sprawdź aktualną rozdzielczość:

xrandr -q

Przykładowy wynik to:

VGA1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1024x768 60,0
800x600 60,3 56,2
848 x 480 60,0
640x480 59,9
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

2. Wygeneruj „modeline” za pomocą polecenia „gtf”:

gtf szerokość wysokość częstotliwość-odświeżania

Przykład:

gtf 1366 768 60

Wynik to:

1368 x 768 przy 60,00 Hz (GTF) hsync: 47,70 kHz; pclk: 85,86 MHz
Modeline „1368x768_60.00” 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795-HSync + Vsync

Gdzie:

  • 1366 - szerokość
  • 768 - wysokość
  • 60 - częstotliwość odświeżania

3. Ustaw rozdzielczość kopiując ostatnie wyjście polecenia gtf, zaczynając od Modeline:

xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00

Jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, po ponownym uruchomieniu wszystkie zmiany zostaną utracone.


Aby było trwałe, wykonaj:

1. Utwórz nowy plik w katalogu domowym, na przykład .mymonitor:

nano .mymonitor

2. Skopiuj poprzednie 3 polecenia użyte do ręcznego ustawienia monitora i wklej do pliku:

#!/bin/bash
xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00

3. Ustaw plik jako wykonywalny:

chmod +x .mymonitor

4. Dodaj plik ~ HOME/.mymonitor do uruchamiania systemu.

Więcej informacji o XRandR można znaleźć za pomocą poleceń:

xrandr --help
człowiek xrandr

Graficzne nakładki dla Randr/XRandr

Istnieje kilka nakładek dla Rand/XRandr, takich jak:

  • LXrandr

  • KDE Workspace Randr
  • Arandr

Aby zainstalować arandr, użyj tego polecenia:

sudo apt-get install arandr

Następnie otwórz terminal i wprowadź:

arandr
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/monitor_resolution.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)