User Tools

Site Tools


pl:sparky_online

Sparky Online

Sparky Online sprawdza twoją stronę internetową, aby powiedzieć ci, że jest online i wyświetla wyskakujące okienko na pulpicie.

Pakiet nie jest dostępny w repozytoriach Sparky, ale można go zainstalować ręcznie z repozytorium Sparky GitHub.

1. Zainstaluj zależność:

 sudo apt update
 sudo apt install cron iputils-ping wget yad

2. Pobierz pliki „sparky-online” i „sparky-online-cron” z repozytorium GitHub:

github.com/sparkylinux/sparky-online

3. Zmodyfikuj „sparky-online” - umieść adres strony internetowej w sekcji WEB, a następnie:

 sudo cp sparky-online /usr/bin/
 sudo chmod +x /usr/bin/sparky-online

4. Zmodyfikuj „sparky-online-cron” - konfiguruje sprawdzanie strony internetowej co 1 godzinę, więc zmień wartość na swoją (w godzinach), a „pavroo” na swoją nazwę użytkownika, a następnie:

 sudo cp sparky-online-cron /etc/cron.d/
 sudo chown root:root /etc/cron.d/sparky-online-cron
 sudo systemctl restart cron

Sparky Online

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_online.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)