User Tools

Site Tools


pl:verify_iso

Weryfikacja obrazu ISO/IMG

Prosty sposób

Linux host

Obraz Sparky ISO należy pobrać tylko z jednego z oficjalnych serwerów. Użyj linków tylko ze strony pobierania: https://sparkylinux.org/download aby mieć pewność, że są autentyczne.

Pobierz również plik AllSums.txt, który zawiera sumy kontrolne obrazu ISO/IMG:

 • md5sum
 • sha1
 • sha256
 • sha512

Aby zweryfikować obraz ISO/IMG Sparky, uruchom jedno z poleceń za pomocą emulatora terminali w folderze pobierania:

 md5sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha1sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha256sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha512sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 

Na przykład:

 md5sum sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso
 364569cc931c1b8e4b5d17b978be85a6 sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso

Aby zweryfikować obraz ISO Sparky, porównaj sumę wyjściową z sumą podaną w pliku AllSums.txt

Sygnatura

Linux host

Począwszy od wersji Sparky 4.3 wszystkie obrazy ISO są podpisywane za pomocą klucza publicznego GPG.

1. Pobierz 'Klucz Publiczny Sparky ISO':

 wget https://sparkylinux.org/files/klucz/sparkylinux-iso.gpg.key -O sparkylinux-iso.gpg.key

2. Zaimportuj pobrany klucz:

 gpg --keyid-format long --import sparkylinux-iso.gpg.key
 gpg: /home/pavroo/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
 gpg: key C39D3F722C86EECA: public key "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>" imported
 gpg: Total number processed: 1
 gpg:        imported: 1 (RSA: 1) 

3. Pobierz plik sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso.sig ze strony pobierania.

4. Otwórz emulator terminala w katalogu pobierania, który zawiera zarówno obraz ISO/IMG Sparky, jak i plik sig, i zweryfikuj obraz ISO/IMG (przykład):

 gpg --keyid-format 0xlong --verify sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso.sig sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso

Dane wyjściowe powinny wyświetlać odpowiedni klucz:

 gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 gpg: Good signature from "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>"
 Primary key fingerprint: 1F61 A0A8 478A E18E A3E7 7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA

lub:

 gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 gpg: Good signature from "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>" [unknown]
 gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
 gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
 Primary key fingerprint: 1F61 A0A8 478A E18E A3E7 7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA

Zmień nazwę obrazu ISO/IMG na ten, który posiadasz.

Wszystko jest w porządku jeśli klucz ISO/IMG jest taki sam jak w punkcie 2 i 4:

 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/verify_iso.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)