User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_wifi

Sparky RaspberryPi Wifi

Począwszy od wersji 4-dev20171127, bezprzewodowe urządzenia sieciowe można konfigurować za pomocą apletu menedżera sieci lub polecenia „nmtui”

Wi-Fi Sparky RaspberryPi nie jest domyślnie włączone. Aby to zrobić:

1. Edytuj plik interfejsów:

sudo nano /etc/network/interfaces

Dodaj nowe linie do pliku:

 allow-hotplug wlan0
 iface wlan0 inet manual
     wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

2. Wyszukaj sieci WiFi:

 sudo iwlist wlan0 scan

Zwróć uwagę na:

 ESSID: „NAZWA SIECI-WIFI”

3. Edytuj plik wpa_supplicant.conf:

 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Zmeń:

 country=GB

na swój identyfikator kraju.

Dodaj do pliku:

 network={
 ssid="YOUR-WIFI-NETWORK-NAME"
 psk="YOUR-WIFI-NETWORK-PASSWORD"
 }

3. Ponownie skonfiguruj wpa_supplicant:

 sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure

Zweryfikuj (opcjonalnie):

 sudo ifconfig wlan0

Następnie uruchom system ponownie i sprawdź połączenie:

 sudo ping -c 2 sparkylinux.org
pl/sparky_rpi_wifi.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1