User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_wifi

Sparky RaspberryPi Wifi

Począwszy od wersji 4-dev20171127, bezprzewodowe urządzenia sieciowe można konfigurować za pomocą apletu menedżera sieci lub polecenia „nmtui”

Wi-Fi Sparky RaspberryPi nie jest domyślnie włączone. Aby to zrobić:

1. Edytuj plik interfejsów:

sudo nano /etc/network/interfaces

Dodaj nowe linie do pliku:

 allow-hotplug wlan0
 iface wlan0 inet manual
     wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

2. Wyszukaj sieci WiFi:

 sudo iwlist wlan0 scan

Zwróć uwagę na:

 ESSID: „NAZWA SIECI-WIFI”

3. Edytuj plik wpa_supplicant.conf:

 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Zmeń:

 country=GB

na swój identyfikator kraju.

Dodaj do pliku:

 network={
 ssid="YOUR-WIFI-NETWORK-NAME"
 psk="YOUR-WIFI-NETWORK-PASSWORD"
 }

3. Ponownie skonfiguruj wpa_supplicant:

 sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure

Zweryfikuj (opcjonalnie):

 sudo ifconfig wlan0

Następnie uruchom system ponownie i sprawdź połączenie:

 sudo ping -c 2 sparkylinux.org
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_rpi_wifi.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)