User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_language

Język systemu Sparky RaspberryPi

Edycja Sparky ARMHF dla RaspberryPi jest domyślnie skonfigurowana na ustawienia regionalne i klawiaturę Engish (USA).

Aby zmienić ustawienia narodowe na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj ustawienia regionalne

Aby zmienić układ klawiatury na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj konfigurację klawiatury

Zaloguj się ponownie lub uruchom system ponownie, aby aktywować zmiany.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_rpi_language.txt · Last modified: 2019/08/15 20:57 by pavroo