User Tools

Site Tools


pl:sparky_kernel_builder

Sparky Kernel Builder

Skrypt Sparky Kernel Builder ułatwia proces budowania jądra Linux, jeśli chcesz zrobić to sam.

Skrypt pobiera i rozpakowuje źródła jądra z kernel.org, pozwala wprowadzać zmiany w jego konfiguracji oraz buduje pakiety deb źródłowe.

Instalacja zależności:

sudo apt update
sudo apt install grep coreutils pwd make bash xz-utils tar fakeroot build-essential ncurses-dev libssl-dev bc wget iputils-ping gawk flex bison binutils-dev
sudo apt install --no-install-recommends kernel-package

Pobierz skrypt z repozytoriów git Sparky: https://github.com/sparkylinux/sparky-kernel-builder

Nadaj mu prawo wykonywalności:

chmod +x sparky-kernel-builder

Uruchom go (jako zwykły użytkownik):

./sparky-kernel-builder

Potrzebujesz 15 GB wolnego miejsca, aby wykonać jedną kompilację. Prześlij opinię Historia Zapisane Społeczność

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_kernel_builder.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)