User Tools

Site Tools


pl:sparky_kernel_builder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_kernel_builder [2019/08/21 17:33] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Kernel Builder =====
 +
 +Skrypt **Sparky Kernel Builder** ułatwia proces budowania jądra Linux, jeśli chcesz zrobić to sam.
 +
 +Skrypt pobiera i rozpakowuje źródła jądra z kernel.org, pozwala wprowadzać zmiany w jego konfiguracji oraz buduje pakiety deb źródłowe.
 +
 +Instalacja zależności:​
 +
 +  sudo apt update
 +  sudo apt install grep coreutils pwd make bash xz-utils tar fakeroot build-essential ncurses-dev libssl-dev bc wget iputils-ping gawk flex bison
 +  sudo apt install --no-install-recommends kernel-package
 +
 +Pobierz skrypt z repozytoriów git Sparky: [[https://​github.com/​sparkylinux/​sparky-kernel-builder]]
 +
 +Nadaj mu prawo wykonywalności:​
 +
 +  chmod +x sparky-kernel-builder
 +
 +Uruchom go (jako zwykły użytkownik):​
 +
 +  ./​sparky-kernel-builder
 +
 +Potrzebujesz 15 GB wolnego miejsca, aby wykonać jedną kompilację.
 +Prześlij opinię
 +Historia
 +Zapisane
 +Społeczność
  
pl/sparky_kernel_builder.txt · Last modified: 2019/08/21 17:33 by pavroo