User Tools

Site Tools


pl:virtualbox_efi_boot_failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:virtualbox_efi_boot_failed [2019/09/04 21:32] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Uruchomienie nie powiodło się po instalacji Sparky w trybie Virtualbox EFI =====
 +
 +Instalując SparkyLinux w VirtualBox w trybie Efi, zainstalowany system nie może się uruchomić.
 +
 +W większości przypadków VirtualBox uruchomi powłokę EFI.
 +
 +{{:​vbox-efi-shell.png?​450|VirtualBox Efi Shell}}
 +
 +Aby ręcznie uruchomić Sparky 64 bit:
 +
 +   ​fs0:​\EFI\sparky\grubx64.efi
 +
 +Aby ręcznie uruchomić Sparky 32 bit:
 +
 +   ​fs0:​\EFI\sparky\grubia32.efi
 +
 +Jeśli użyłeś [[partitioning#​virtual_machines|automatycznego partycjonowania]],​ plik **efi** został zainstalowany na partycji **/​dev/​sda1**. Jeśli uzyłeś innej partycji dla pliku **efi**, zmień numer partycji.
 +
 +Jeśli uruchomiłeś Sparky ręcznie, napraw start w następujący sposób:
 +
 +64 bit:
 +
 +   sudo mount /dev/sda1 /mnt
 +   cd /mnt
 +   sudo echo '​\EFI\sparky\grubx64.efi'​ > startup.nsh
 +
 +32 bit:
 +
 +   sudo mount /dev/sda1 /mnt
 +   cd /mnt
 +   sudo echo '​\EFI\sparky\grubia32.efi'​ > startup.nsh
 +
 +Następnie restart systemu:
 +
 +   ​reboot
  
pl/virtualbox_efi_boot_failed.txt · Last modified: 2019/09/04 21:32 by pavroo