User Tools

Site Tools


pl:calamares

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:calamares [2019/08/16 17:29]
pavroo created
pl:calamares [2019/08/16 18:04] (current)
pavroo
Line 3: Line 3:
 Począwszy od wersji 4.6, Sparky domyślnie używa instalatora Calamares. Począwszy od wersji 4.6, Sparky domyślnie używa instalatora Calamares.
  
-Calamares jest dostępny w systemie Live jako ikona „Sparky Installer”,​ który można uruchomić pulpitu lub menu systemu -> podmenu System.+Calamares jest dostępny w systemie Live jako ikona „Sparky Installer”,​ który można uruchomić ​pulpitu lub menu systemu -> podmenu System.
  
 {{:​calamares0.png?​600|Calamares icon}} {{:​calamares0.png?​600|Calamares icon}}
Line 41: Line 41:
 {{:​calamares4-uefi.png?​500|UEFI partitioning}} {{:​calamares4-uefi.png?​500|UEFI partitioning}}
  
-If you have no partitions on your machineyou can use "​Automated Partitioning'​ optionThe installer asks you about that and will use all the free disk space.+Jeśli nie masz żadnych partycji na swoim komputerzemożesz użyć opcji „Automatyczne partycjonowanie”Instalator zapyta o to i wykorzysta całe wolne miejsce na dysku.
  
-If you have other system ​installed on your machine and no separated partitions for Sparky, ​use '​Install alongside'​ option so shrink an existing partition if you'd like to keep existing other OS installed on.+Jeśli na komputerze jest zainstalowany inny system ​i nie ma oddzielnych partycji dla Sparky, ​użyj opcji „Zainstaluj obok” aby zmniejszyć istniejącą partycję, jeśli chcesz zachować istniejący inny system operacyjny.
  
-If you still are not sure about the partitioning processread [[partitioning|Disk partitioning]] guide.+Jeśli nadal nie masz pewności co do procesu partycjonowaniaprzeczytaj przewodnik ​[[partitioning|Partycjonowanie dysku]].
  
-5. Type information about your account and the machine:+5. Wpisz informacje o swoim koncie i urządzeniu:
  
-  ​your full name +   twoje pełne imię 
-  your nick name use small letters and numbers only (no special charactersno white spaces+   ​twój nick - używaj tylko małych liter i cyfr (bez znaków specjalnychbez spacji
-  your password ​you can use smallblock lettersnumbers and special characters ​(no white spaces+   ​twoje hasło ​możesz używać małychdrukowanych litercyfr i znaków specjalnych ​(bez spacji
-  host name a name of your machine ​use small letters and numbers only (no special charactersno white spaces)+   ​nazwa hosta nazwa urządzenia ​używaj tylko małych liter i cyfr (bez znaków specjalnychbez spacji)
  
-You can use different password for the "root" ​(system adminuserunchecking the "Use the same password for administrator account"​ boxthen type twice the root password in.+Możesz użyć innego hasła dla użytkownika „root” (administrator systemu), odznaczając pole „Użyj tego samego hasła dla konta administratora”a następnie wpisz dwukrotnie hasło ​root.
  
-**Important ​!**+**Ważne ​!**
  
 <WRAP center info 100%> <WRAP center info 100%>
-If you would like to set a home directory ​(the next stepon separatedshared partition, **DO NOT** use the same **user nick name** as already exist in the other Linux distribution you will be sharing the home directory withIf you deleted other Linux distribution before and there still exist your old home directory ​- **DO NOT** use the same nick name as you had before.+Jeśli chcesz skonfigurować katalog domowy ​(następny krokna oddzielnejwspółużytkowanej partycji, **NIE** używaj tej samej **nazwy użytkownika**, jaka już istnieje w innej dystrybucji Linuksa, którą będziesz współdzielić w katalogu domowymJeśli wcześniej usunąłeś inną dystrybucję Linuksa i nadal istnieje twój stary katalog domowy ​- **NIE** używaj tej samej nazwy użytkownika,​ co wcześniej.
  
-The new nick name **has to be different the before** so the home directory will get different nameso it will avoid problems after the first hard drive booting.+Nowa nazwa użytkownika ​**musi być inna niż wcześniejsza**, więc katalog domowy otrzyma inną nazwę, dzięki czemu unikniesz problemów po pierwszym uruchomieniu z dysku twardego.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 {{:​calamares5.png?​600|Users}} {{:​calamares5.png?​600|Users}}
  
-6. Summary ​if all the details are finesimply push the '​Next'​ button to start the installation process.+6. Podsumowanie ​jeśli wszystkie szczegóły są prawidłowewystarczy nacisnąć przycisk „Dalej”,​ aby rozpocząć proces instalacji.
  
-If you'd like to change somethingclick '​Back'​ button.+Jeśli chcesz coś zmienićkliknij przycisk „Wstecz”.
  
 {{:​calamares6.png?​600|Summary}} {{:​calamares6.png?​600|Summary}}
  
-7. Wait until the installation process will be finished.+7. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji.
  
 {{:​calamares7.png?​600|Installation}} {{:​calamares7.png?​600|Installation}}
  
-8. Then restart your machine booting from a hard drive.+8. Następnie uruchom ponownie komputer z dysku twardego.
  
 {{:​calamares8.png?​600|Finish}} {{:​calamares8.png?​600|Finish}}
  
  
pl/calamares.txt · Last modified: 2019/08/16 18:04 by pavroo